UN ยกย่อง GGC 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก คัดเลือกเป็นองค์กรระดับ LEAD 2 ปีซ้อน

23 กันยายน 2564 13.36 น.
อ่าน 1,531 ครั้ง

UN ยกย่อง GGC 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก
คัดเลือกเป็นองค์กรระดับ LEAD 2 ปีซ้อน
 
•GGC สร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN)ยกย่องจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD)
•GGC บริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Flagship Company)ของ GC Group ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ได้รับการจัดอันดับจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) เป็น 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก และ 1 ใน 2 องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) 2 ปีซ้อน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มุ่งขยายผลไปยังห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก
 
 
 
 
นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า “GGC ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Untied Nation : UN) ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยการนำแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาวางกลยุทธ์และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการที่ครอบคลุม 4 ด้านสําคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต รวมไปถึงการดำเนินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม และในฐานะที่บริษัทฯ เป็นสมาชิกที่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทำให้ปีนี้ GGC ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD)ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 
ปัจจุบัน GGC มีการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน (No Poverty) เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) และเป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
 
นอกจากนี้ GGC ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์หลัก อยู่ 3 เรื่องใหญ่ ๆ ที่จะดำเนินการภายใน 3-5 ปีข้างหน้า คือ

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Strengthen Business as Usual - BAU) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทาย
2. ยุทธศาสตร์การเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Growth Portfolio) ต่อยอดทางธุรกิจไปสู่ด้านเคมีภัณฑ์และพลาสติกชีวภาพ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมากขึ้น
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainability Development) ด้วยการตั้งเป้าหมายและแผนงานสู่การเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน และการปรับรูปแบบดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เข้าสู่การสร้างสมดุลทางธุรกิจขององค์กร ด้วยการพัฒนากิจกรรมและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Transform CSR to CSV & SE Model)”
 
นับเป็นความภาคภูมิใจของ GGC กับบทบาทความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง GGC พร้อมแบ่งปันความสำเร็จนี้ในเวทีระดับโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปสู่องค์กรและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • กฟผ. ตั้งธง EGAT Carbon Neutrality ปี 2050 สร้างสังคมปลอดคาร์บอน ด้วยกลยุทธ์ Triple S พร้อมเดินหน้าปลูกป่าล้านไร่
  22 ต.ค. 2564 15.33 น.
 • GC Group เดินหน้าธุรกิจสู่เป้าหมาย “Together To Net Zero” เติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน
  21 ต.ค. 2564 22.09 น.
 • โออาร์ จับมือ จุฬาฯ ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า พื้นที่ สยาม - สามย่าน เริ่มบริการ 1 ธันวาคม นี้
  21 ต.ค. 2564 19.05 น.
 • CKPower แจงหุ้นกู้ 2 พันล้าน ยอดจองเกินเป้า เตรียมลงทุนโรงไฟฟ้า Renewable ต่อเนื่อง
  21 ต.ค. 2564 09.50 น.
 • ‘บ้านปู’ เชื่อมโยงประสบการณ์พนักงานเข้ากับธุรกิจ เดินหน้าพลิกโฉม Digital HR
  20 ต.ค. 2564 17.40 น.

Most Viewed

 • อาลัย "อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ" ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
  23 ธ.ค. 2563 10.53 น.
 • กฟผ. มอบความสุขรับปีใหม่ไทย ผู้ใช้รถ EV ชาร์จไฟฟรีที่สถานี EleX by EGAT ตลอดเดือน เม.ย.64
  09 เม.ย. 2564 08.42 น.
 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • ประกาศแล้ว ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานกับ กฟผ.
  19 มี.ค. 2564 17.18 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.