EGCO Group บริจาค 2.5 ลบ. แก่ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3”

10 เมษายน 2567 20.38 น.
อ่าน 1,715 ครั้ง
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group รวบรวมทุกพลังใจในโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3” เปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวม 2.5 ล้านบาท และส่งมอบให้แก่มูลนิธิ 9 แห่ง ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และชุมชน รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บรรลุเป้าหมายในการส่งต่อความปรารถนาดีและพลังใจผ่านโครงการฯ ไปสู่สังคม ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 
นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า EGCO Group ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” มาอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ปี 2565 ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งต่อพลังใจ ความปรารถนาดี และความช่วยเหลือคืนสู่สังคมในเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง ผ่านการเชิญชวนทุกคนร่วมเล่นมินิเกม แล้วเปลี่ยนคะแนนในเกมเป็นเงินบริจาค โดย EGCO Group เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมด
 
สำหรับการดำเนินโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถรวบรวมพลังใจจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาท ซึ่ง EGCO Group ได้ส่งมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิทั้ง 9 แห่ง ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และชุมชน รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว
 
“EGCO Group ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมดูแลและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” โดยผลสำเร็จของโครงการนี้ตลอด 3 ปี EGCO Group ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ 27 แห่ง รวมแล้วกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนแนวทางการดำเนินงานของเรา ที่ไม่เพียงคำนึงถึงการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ EGCO Group ในการเป็น “บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” นายกัมปนาท กล่าว
 
มูลนิธิ 9 แห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3” ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการ “หนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่”, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ", มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, มูลนิธิเด็ก “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก”, มูลนิธิดวงประทีป, มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล, และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
 
นพ.ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3” ของ EGCO Group โดยจะนำเงินบริจาค ที่ได้รับไปสมทบทุนและดำเนินโครงการ “หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่” เพื่อการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความผิดปกติรุนแรง รวมถึงมีความพิการของหัวใจแบบยุ่งยากและซับซ้อน จนกระทั่งหายเป็นปกติ เนื่องจากการรักษาโรคนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัด และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยก็มีโอกาสเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น โดยที่ผ่านมาโครงการ “หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่” ได้ผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นทารกไปแล้ว 25-30 ราย
 
นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจะนำเงินบริจาคที่ได้รับจาก EGCO Group ไปจัดซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ เพื่อใช้ในแผนกสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ผ่านมูลนิธิฯ มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี ที่ต้องรองรับผู้ป่วยถึง 5,000-10,000 คนต่อวัน และส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
 
นายสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก และนายอภิวัชร บัวพันธ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ ขอบคุณ EGCO Group ที่เห็นความสำคัญและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการจัดบริการแก่ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัว ทั้งในด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย การศึกษา การฝึกอาชีพ การเข้าสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิการมีการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ มีหน่วยให้บริการทั่วประเทศ 10 แห่ง บุคลากรรวม 150 คน และผู้พิการที่อยู่ในความดูแล ซึ่งมีวัยและระดับความพิการแตกต่างกัน ประมาณ 600 คนต่อปี ซึ่งเงินบริจาคจาก EGCO Group จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลและสร้างประโยชน์ให้ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัวต่อไป
 
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขานุการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก กล่าวว่า ขอบคุณการสนับสนุนจากโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3” และดีใจที่ EGCO Group เห็นความสำคัญของมูลนิธิศึกษาวิจัย นกเงือก ซึ่งดำเนินภารกิจในการศึกษา วิจัย และอนุรักษ์นกเงือกมาตั้งแต่ปี 2521 โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และดูแลนกเงือกที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ ย่อมง่ายกว่าการฟื้นฟูในภายหลัง ปัจจุบันมูลนิธิฯ สามารถทำให้สังคมและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของนกเงือก ในฐานะดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า ตลอดจนสามารถฟื้นฟูประชากรนกเงือกในป่าธรรมชาติหลายแห่งของประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เป็นต้น
 
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3” ได้ทางเว็บไซต์ https://palungjaiegco.com/
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บางจากฯ สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว ESG บนเวที Argus Asia Carbon Conference 2024 ประเทศมาเลเซีย
  21 พ.ค. 2567 10.50 น.
 • "ไทยออยล์" ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จ.แพร่
  20 พ.ค. 2567 20.27 น.
 • บางจากฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นพม. เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร
  20 พ.ค. 2567 18.32 น.
 • WP Energy สานต่อกิจกรรม Walk Rally เพื่อสังคมครั้งที่ 8 ประจำปี 2567
  20 พ.ค. 2567 17.33 น.
 • ซีเค พาวเวอร์ ผสานความร่วมมือ หอศิลป์คลังจัตุรัส จัดโครงการ "เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์"
  20 พ.ค. 2567 12.53 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.