เอ็กโก กรุ๊ป สร้าง “ครูพลังงาน” กว่า 160 คน ผ่านหลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

24 พฤษภาคม 2566 13.09 น.
อ่าน 6,080 ครั้ง
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ชูศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” ครบ 4 รุ่น รวมผู้ผ่านหลักสูตร 161 คน พร้อมเป็นครูพลังงานช่วยส่งเสริมทักษะการสอนและสร้างการเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อดิจิทัลและนิทรรศการเสมือนจริงของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ผลการประเมินชี้ชัดผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้จริง ทั้งด้านการถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนและการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกันครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ “ครูพลังงาน” สามารถนำชั่วโมงการฝึกอบรมไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวิทยฐานะได้ด้วย
 
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานมาถึง 31 ปี เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านไฟฟ้า พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและครู ซึ่งเป็นต้นทางแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ ในปี 2565 บริษัทได้พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ภายใต้ชื่อ “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองให้เป็นหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว
 
หลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” ได้จัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น รวมผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมและผ่านการทดสอบหลังอบรม จำนวน 161 คน แบ่งเป็นครู 131 คน ผู้สนใจทั่วไป 24 คน และนักเรียนนักศึกษา 4 คน จากการประเมินผลหลังจบหลักสูตรพบว่า ผู้จบหลักสูตรทั้ง 161 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงสามารถนำความรู้ดังกล่าวและสื่อในนิทรรศการเสมือนจริงฯ ไปใช้พัฒนาการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำเนินชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
 
“เอ็กโก กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” ทั้ง 161 คน ซึ่งจะมีส่วนช่วยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องไปสู่เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศในอนาคต รวมถึงสามารถขยายผลกระทบเชิงบวกไปสู่การสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกในที่สุด” นายเทพรัตน์ กล่าว
 
นางสาวรสรินทร์ บุญเพ็ง ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขาราบ จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า “สนใจเข้าร่วมการอบรม เนื่องจากเห็นว่าหลักสูตรครูพลังงานมีสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการจัดกิจกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้ เช่น จัดมุมให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและรีไซเคิลในแต่ละห้องเรียน รวมถึงจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมกับกิจกรรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ ได้นำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการผลิตไฟฟ้าหลากหลายวิธี รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย ขณะเดียวกัน ครูผู้เข้าร่วมหลักสูตรก็สามารถเก็บชั่วโมงการอบรมได้ด้วย”
 
นางจัดติพร รัตนมาลี ข้าราชการครู ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) จังหวัดเลย กล่าวว่า “เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากต้องการพัฒนาตนเองและนำความรู้มาบูรณาการกับรายวิชาการสอนของตนเอง ในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ หลังจบหลักสูตรก็ได้นำสื่อในนิทรรศการเสมือนจริงของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและต่อยอด รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในห้องเรียน การใช้สื่อดังกล่าวมีประโยชน์มากในแง่การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้อีกด้วย”
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บ้านปู เผยความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ พร้อมเดินทัพขับเคลื่อนการเติบโตสู่อนาคต
  22 ก.ย. 2566 23.51 น.
 • OR แสดงความเสียใจ กรณีป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จ.ชลบุรี ล้ม เร่งตรวจสอบ พร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างดีที่สุด
  21 ก.ย. 2566 19.05 น.
 • "เชลล์" รับรางวัลจาก SCGP จากบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
  21 ก.ย. 2566 17.39 น.
 • บางจากฯ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ “เอสโซ่” เป็น “บางจาก” ด้วยแนวคิด “Your Greenovative Destination for Intergeneration”
  21 ก.ย. 2566 15.29 น.
 • กฟผ. เปิดตัว ฉลากเบอร์ 5 ติดดาวโฉมใหม่ รักษ์โลก ประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเดิม
  21 ก.ย. 2566 09.17 น.

Most Viewed

 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.
 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.
 • เอ็กโก กรุ๊ป ส่งต่อพลังใจและบริจาคเงินรวม 2 ล้านบาท ให้ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2
  26 เม.ย. 2566 13.03 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.