เอ็กโก กรุ๊ป ส่งต่อพลังใจและบริจาคเงินรวม 2 ล้านบาท ให้ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2

26 เมษายน 2566 13.03 น.
อ่าน 13,340 ครั้ง
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าส่งต่อพลังใจสู่สังคมและมอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 จำนวนรวม 2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง ครอบคลุมทุกด้านของสังคมทั้งเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายโครงการฯ ในการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแบ่งปันพลังใจและส่งต่อความช่วยเหลือแก่สังคม พร้อมตอกย้ำบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสของเอ็กโก กรุ๊ป ด้วยนโยบาย No Gift Policy
 
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยแนวคิดในการแบ่งปันความสุขและส่งต่อความช่วยเหลือให้บุคคลอื่นในสังคม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและนโยบาย No Gift Policy ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการนำงบประมาณที่เคยใช้จัดทำของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลแทน พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคผ่านโครงการนี้ด้วย ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมด ทั้งนี้ จากการจัดโครงการฯ ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทสามารถรวบรวมยอดบริจาคได้ทั้งสิ้น 2 ล้านบาท และได้ส่งมอบเงินให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งครอบคลุมทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มูลนิธิต่าง ๆ นำไปใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมต่อไป
 
“เอ็กโก กรุ๊ป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อพลังใจให้กับสังคมไทย ควบคู่กับการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตอกย้ำแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมไทยของเอ็กโก กรุ๊ป ตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา และต่อไปในอนาคต” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป
 
สำหรับมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (โครงการ “หยุดลมชักให้ชีวิตได้ไปต่อ”) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิกระจกเงา (โครงการ “ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา”) มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า โดยมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ได้แสดงความขอบคุณเอ็กโก กรุ๊ป และโครงการฯ ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์ในการนำเงินบริจาคดังกล่าว ไปใช้ช่วยเหลือสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นางทิพา โรจน์วาธรรม กรรมการ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 เป็นอย่างมาก ที่ได้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ซึ่งนับว่าเป็นการให้ที่ไม่มีสิ้นสุด สำหรับเงินบริจาคที่ได้รับจะนำไปใช้ในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยเฉพาะการออกหน่วยแพทย์ในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้รับการรักษาและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมต่อไป
 
นายโสฬส ประสงค์ศิลป์ กรรมการบริหาร มูลนิธิคนพิการไทย เปิดเผยว่า ขอขอบคุณเอ็กโก กรุ๊ป ที่มอบงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งมูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปผลิตรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกที่เหมาะสมกับร่างกายและการใช้ชีวิตของคนพิการ เพื่อส่งมอบให้กับเด็กพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละปีจะมีเด็กพิการที่ด้อยโอกาสติดต่อขอความอนุเคราะห์รถวีลแชร์และรถสามล้อโยกจากมูลนิธิฯ กว่า 1,000 คน เงินบริจาคนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้ตามปกติ
 
นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข ประธานมูลนิธิกระจกเงา เปิดเผยว่า มูลนิธิกระจกเงาจะนำเงินบริจาคจากโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 ไปใช้สนับสนุนศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง ที่มีภารกิจให้การศึกษาและสอนทักษะชีวิต ขั้นพื้นฐานแก่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานในไร่ส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถอยู่ได้ในสังคมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวัยแรงงาน
 
นายเพชร มโนปวิตร นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 ของเอ็กโก กรุ๊ป นับว่าเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่ดี โดยเงินสนับสนุนที่สมาคมฯ ได้รับจะช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์นกในถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น เกาะมันใน จังหวัดระยอง รวมถึงด้านการจัดกิจกรรมดูนก Bird Walk แก่สาธารณชนฟรี เป็นประจำทุก ๆ เดือน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจธรรมชาติและเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสมาคมฯ เชื่อว่าสิ่งนี้คือพื้นฐานของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บางจากฯ สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว ESG บนเวที Argus Asia Carbon Conference 2024 ประเทศมาเลเซีย
  21 พ.ค. 2567 10.50 น.
 • "ไทยออยล์" ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จ.แพร่
  20 พ.ค. 2567 20.27 น.
 • บางจากฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นพม. เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร
  20 พ.ค. 2567 18.32 น.
 • WP Energy สานต่อกิจกรรม Walk Rally เพื่อสังคมครั้งที่ 8 ประจำปี 2567
  20 พ.ค. 2567 17.33 น.
 • ซีเค พาวเวอร์ ผสานความร่วมมือ หอศิลป์คลังจัตุรัส จัดโครงการ "เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์"
  20 พ.ค. 2567 12.53 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.