เอ็กโก กรุ๊ป ส่งต่อพลังใจและบริจาคเงินรวม 2 ล้านบาท ให้ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2

26 เมษายน 2566 13.03 น.
อ่าน 9,222 ครั้ง
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าส่งต่อพลังใจสู่สังคมและมอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 จำนวนรวม 2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง ครอบคลุมทุกด้านของสังคมทั้งเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายโครงการฯ ในการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแบ่งปันพลังใจและส่งต่อความช่วยเหลือแก่สังคม พร้อมตอกย้ำบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสของเอ็กโก กรุ๊ป ด้วยนโยบาย No Gift Policy
 
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยแนวคิดในการแบ่งปันความสุขและส่งต่อความช่วยเหลือให้บุคคลอื่นในสังคม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและนโยบาย No Gift Policy ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการนำงบประมาณที่เคยใช้จัดทำของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลแทน พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคผ่านโครงการนี้ด้วย ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมด ทั้งนี้ จากการจัดโครงการฯ ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทสามารถรวบรวมยอดบริจาคได้ทั้งสิ้น 2 ล้านบาท และได้ส่งมอบเงินให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งครอบคลุมทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มูลนิธิต่าง ๆ นำไปใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมต่อไป
 
“เอ็กโก กรุ๊ป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อพลังใจให้กับสังคมไทย ควบคู่กับการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตอกย้ำแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมไทยของเอ็กโก กรุ๊ป ตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา และต่อไปในอนาคต” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป
 
สำหรับมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (โครงการ “หยุดลมชักให้ชีวิตได้ไปต่อ”) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิกระจกเงา (โครงการ “ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา”) มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า โดยมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ได้แสดงความขอบคุณเอ็กโก กรุ๊ป และโครงการฯ ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์ในการนำเงินบริจาคดังกล่าว ไปใช้ช่วยเหลือสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นางทิพา โรจน์วาธรรม กรรมการ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 เป็นอย่างมาก ที่ได้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ซึ่งนับว่าเป็นการให้ที่ไม่มีสิ้นสุด สำหรับเงินบริจาคที่ได้รับจะนำไปใช้ในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยเฉพาะการออกหน่วยแพทย์ในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้รับการรักษาและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมต่อไป
 
นายโสฬส ประสงค์ศิลป์ กรรมการบริหาร มูลนิธิคนพิการไทย เปิดเผยว่า ขอขอบคุณเอ็กโก กรุ๊ป ที่มอบงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งมูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปผลิตรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกที่เหมาะสมกับร่างกายและการใช้ชีวิตของคนพิการ เพื่อส่งมอบให้กับเด็กพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละปีจะมีเด็กพิการที่ด้อยโอกาสติดต่อขอความอนุเคราะห์รถวีลแชร์และรถสามล้อโยกจากมูลนิธิฯ กว่า 1,000 คน เงินบริจาคนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้ตามปกติ
 
นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข ประธานมูลนิธิกระจกเงา เปิดเผยว่า มูลนิธิกระจกเงาจะนำเงินบริจาคจากโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 ไปใช้สนับสนุนศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง ที่มีภารกิจให้การศึกษาและสอนทักษะชีวิต ขั้นพื้นฐานแก่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานในไร่ส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถอยู่ได้ในสังคมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวัยแรงงาน
 
นายเพชร มโนปวิตร นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 ของเอ็กโก กรุ๊ป นับว่าเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่ดี โดยเงินสนับสนุนที่สมาคมฯ ได้รับจะช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์นกในถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น เกาะมันใน จังหวัดระยอง รวมถึงด้านการจัดกิจกรรมดูนก Bird Walk แก่สาธารณชนฟรี เป็นประจำทุก ๆ เดือน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจธรรมชาติและเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสมาคมฯ เชื่อว่าสิ่งนี้คือพื้นฐานของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บ้านปู เผยความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ พร้อมเดินทัพขับเคลื่อนการเติบโตสู่อนาคต
  22 ก.ย. 2566 23.51 น.
 • OR แสดงความเสียใจ กรณีป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จ.ชลบุรี ล้ม เร่งตรวจสอบ พร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างดีที่สุด
  21 ก.ย. 2566 19.05 น.
 • "เชลล์" รับรางวัลจาก SCGP จากบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
  21 ก.ย. 2566 17.39 น.
 • บางจากฯ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ “เอสโซ่” เป็น “บางจาก” ด้วยแนวคิด “Your Greenovative Destination for Intergeneration”
  21 ก.ย. 2566 15.29 น.
 • กฟผ. เปิดตัว ฉลากเบอร์ 5 ติดดาวโฉมใหม่ รักษ์โลก ประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเดิม
  21 ก.ย. 2566 09.17 น.

Most Viewed

 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.
 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.
 • เอ็กโก กรุ๊ป ส่งต่อพลังใจและบริจาคเงินรวม 2 ล้านบาท ให้ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2
  26 เม.ย. 2566 13.03 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.