มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ - กฟผ. - เครือข่ายพันธมิตร ส่งมอบรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่ รพ.บ้านตาก

18 มีนาคม 2566 22.23 น.
อ่าน 1,604 ครั้ง
 
มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ร่วมกับ กฟผ. และพันธมิตร ส่งมอบรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่ให้โรงพยาบาลบ้านตาก ในโครงการ “สามหมื่นโมเดล” มุ่งเน้นคุณภาพการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อรองรับตลาด พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของไทยให้อยู่ดี มีสุข ผ่านกลยุทธ์ “ปลูกพืชอัตลักษณ์ ทำน้อยได้มาก ผลิตปลอดภัย ขายได้ ยั่งยืน"
 
 
 
 
มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดตาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ส่งมอบรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลบ้านตากและสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อดำเนินการแปรรูปสมุนไพรให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด สร้างโอกาสและขยายผลผลิตพืชสมุนไพรไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน และ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิ ฯ แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ อาคารแปรรูปสมุนไพร โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
 
 
 
 
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิ ฯ เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และพันธมิตร เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตากให้อยู่ดี มีสุข พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ “สามหมื่นโมเดล” ในการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่เพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรคุณภาพสูง โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการแปรรูปสมุนไพรเพื่อทำยารักษาโรค คือ การรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของสมุนไพร
 
ซึ่งรถแปรรูปสมุนไพรดังกล่าว ช่วยผลิตและส่งต่อยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงสู่มือของชาวบ้านและประชาชนทั่วประเทศได้อย่างมั่นใจ ซึ่งการันตีคุณภาพยาสมุนไพรโดยมาตรฐาน GMP : Good Manufacturing Practice จากกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานฮาลาล
 
นอกจากนี้ มูลนิธิ ฯ ยังได้ร่วมกับ กฟผ. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบต้นน้ำในการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการปลูกและจำหน่ายสมุนไพรอินทรีย์ รวมทั้งให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสามารถเข้าถึงยาสมุนไพรที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น
 
 
 
 
นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การแปรรูปฟ้าทะลายโจรตามแนวทางของโครงการ “สามหมื่นโมเดล” ถูกต่อยอดขยายผลมาจากโครงการลังกาสุกะโมเดล โดยได้คำนึงถึงตลาดที่จะมารองรับผลผลิตการแปรรูปจากพืชสมุนไพร และมีการเชื่อมโยงแผนกงานผลิตยาแปรรูปจากสมุนไพรของโรงพยาบาลบ้านตาก และบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อกำหนดปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด อันเป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสและขยายผลแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพรไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก และพื้นที่อื่น ๆ ในวงกว้างตามบริบทพื้นที่ต่อไป
 
 
 
 
ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. เผยว่า โครงการสามหมื่นโมเดลเป็นการขยายความร่วมมือของมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ และเครือข่ายพันธมิตร ซึ่ง กฟผ. ได้สนับสนุนเรื่องการปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟฟ้าภายในรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่ และดูแลระบบพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้กับรถแปรรูปสมุนไพร ฯ ให้มีความเสถียร พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแนวทางเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา พื้นที่ใกล้เคียงชุมชนใต้แนวสายส่งแรงสูง และพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน
 
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง สอดรับกับแนวทางของ กฟผ. ในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
 
สำหรับรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่มีต้นแบบมาจากรถแปรรูปขมิ้นชันจากโครงการ “ลังกาสุกะโมเดล” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วยเครื่องอบไมโครเวฟจำนวน 3 เครื่อง เครื่องหั่นสมุนไพรจำนวน 1 เครื่อง เครื่องสลัดน้ำจำนวน 1 เครื่อง นอกจากจะนำมาใช้แปรรูปฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังได้ออกแบบให้รองรับกระบวนการแปรรูปและอบแห้งพริกกะเหรี่ยงเป็นพริกป่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพริกกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดตากอีกด้วย
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • “OR” จับมือ “โอ้กะจู๋” มอบพลาสติกคลุมโรงเรือนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
  26 พ.ค. 2566 23.05 น.
 • GGC เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ส่งสัญญาณ ครึ่งปีแรกธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ฟื้นตัว
  26 พ.ค. 2566 15.32 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • SHARGE เปิด 4 ข้อเสนอถึง “ว่าที่รัฐบาลใหม่” ช่วยคนไทยเข้าถึง EV สาธารณะ
  25 พ.ค. 2566 11.17 น.
 • บางจากฯ - การบินไทย ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
  24 พ.ค. 2566 14.48 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.