บางจากฯ รับ 4 รางวัลความเป็นเลิศจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2021

25 พฤศจิกายน 2564 10.35 น.
อ่าน 2,078 ครั้ง
 
บางจากฯ รับ 4 รางวัลความเป็นเลิศจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2021
รวมรางวัลองค์กรที่มีพัฒนาการในทุกด้านดีที่สุด
สะท้อนความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทางผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
 
 
 
 
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบ 4 รางวัลความเป็นเลิศจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ประกอบด้วย 2 รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence Award) และสาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service Excellence) และ 2 รางวัลดีเด่น ระดับ Distinguished สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) และสาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) แสดงถึงผลงานอันเป็นที่ยอมรับในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว และสะท้อนความมุ่งมั่นในงานพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้านทั้งด้านการบริหารจัดการ สินค้าและบริการ และส่งเสริมนวัตกรรม โดยรางวัลที่บางจากฯ ได้รับ ประกอบด้วย
 
 
 
1.รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) โดยในปี 2564 นี้ บางจากฯเป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งพิจารณาจากการประมวลผลองค์กรที่มีพัฒนาการในการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้านได้อย่างดีที่สุดเมื่อกับเทียบปีที่ผ่านมา จากการปรับตัวฉับไวทั้งในเชิงโครงสร้างและนโยบายการบริหาร นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในวันนี้ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และเป็นที่มาของการตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรยั่งยืน 100 ปี ภายใต้แนวคิด “บางจาก 100x” เพื่อสร้างความมั่นคงในทุกกลุ่มธุรกิจ และเร่งรัดลงทุนที่เป็นมิตรกับโลก ในโอกาสที่บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ของการดำเนินธุรกิจ
 

2. รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service Excellence) ซึ่งพิจารณาจากการที่องค์กรสามารถส่งมอบสินค้าหรือการบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค ภายใต้วิสัยทัศน์ Evolving Greenovation ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ S EVO FAMILY ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 91, 95, E85 และ E20 นวัตกรรมที่พลิกวงการน้ำมัน เพิ่มคุณสมบัติทำความสะอาดหัวฉีดได้ดีเยี่ยม เครื่องยนต์จึงเผาไหม้ได้สมบูรณ์ ช่วยเพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์ ประหยัด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อระบบนิเวศในระยะยาว โดยได้รับการรองรับมาตรฐาน EURO5 เป็นรายแรกในเอเชีย
 
3. รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) สะท้อนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าโดยทีมผู้บริหารบางจากฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Evolving Greenovation” ที่ผลักดันให้บางจากฯ ก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในวันนี้ ด้วยการยึดมั่นในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยกลยุทธ์องค์กร 3S ได้แก่ Security สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้ความสำคัญกับแหล่งต้นน้ำของพลังงาน Stability บริหารจัดการ Portfolio ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ และ Sustainability พัฒนาธุรกิจและต่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน
 
4. รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเด่นชัด จากการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือ Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) ขึ้นเพื่อพัฒนาและแสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ และงานวิจัยพัฒนาต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียวและธุรกิจด้านชีวภาพทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดนอกกรอบ จนเกิดเป็นสตาร์ทอัพภายในบริษัท เพื่อต่อยอดสู่การทำธุรกิจใหม่ เช่น โครงการ Winnonie แพลตฟอร์มให้บริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่นำเอานวัตกรรมพลังงานสีเขียวมาใช้ระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม สอดคล้องกับแนวการคิดในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 
 
 

พิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ เป็นองค์กรต้นแบบแก่องค์กรอื่นได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางไปพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยรางวัลถ้วยพระราชทาน รับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และรางวัลดีเด่น รับรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
 
 
 

ทั้งนี้ ผลการตัดสินรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย ที่ร่วมกันคัดเลือกองค์กรจากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โดยรางวัลถ้วยพระราชทานมอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้วยผลคะแนนรวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทย และรางวัลดีเด่นมอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมในอันดับรองลงมา
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. ทำสัญญาขายปิโตรเลียมให้ รฟท. 10 ปี พร้อมส่วนลดต้นทุนพลังงาน 810 ล้าน
  20 ม.ค. 2565 15.38 น.
 • Winnonie ระดมทุน 80 ล้านบาท ผนึก ยิบอินซอย และไอ-มอเตอร์ พร้อมรับพันธมิตร ขยาย Green Ecosystem
  20 ม.ค. 2565 15.08 น.
 • สนพ. เดินหน้า “แผนขับเคลื่อนสมาร์ทกริด พ.ศ. 2565-2574” ดันไทย มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
  19 ม.ค. 2565 07.51 น.
 • บ้านปู มอบรางวัลอัดฉีดนักกีฬา หลังคว้าแชมป์อาเซียน รายการ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020
  18 ม.ค. 2565 12.06 น.
 • ประกวดวาดภาพ กระทรวง พลังงาน ปีที่ 8 “หลงรักพลังงาน” เงินรางวัล 1,120,000 ล้านบาท
  17 ม.ค. 2565 17.49 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • อาลัย "อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ" ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
  23 ธ.ค. 2563 10.53 น.