“LOLE” เกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ...เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทย

28 ตุลาคม 2564 08.01 น.
อ่าน 2,842 ครั้ง

 

“LOLE” เกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ...เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทย

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่ลดต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) จึงทำให้ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) ของประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนและการวางแผนการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยที่ว่า ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมกับประเทศไทยนั้น ควรจะเป็นเท่าใด และการใช้เกณฑ์ Reserve Margin ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ วันนี้เรามาหาคำตอบกัน

 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้วัดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เรียกว่า “เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง” หรือ Reserve Margin เพื่อให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) รวมถึงสามารถรับมือกับเหตุการขัดข้องที่ไม่ได้คาดหมาย แต่เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 ตามที่มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบให้ใช้ ดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss of Load Expectation : LOLE) แทนเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin ) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะเริ่มมากขึ้นในอนาคต และเพื่อให้การประเมินและการวางแผนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศมีความแม่นยำมากขึ้น

 

LOLE เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในการวางแผนเชิงความน่าจะเป็น (Probabilistic Planning) โดยค่า LOLE นั้นคือ ค่าดัชนีที่แสดงถึงจำนวนวันที่คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะสูงกว่าความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะคำนวณจากผลรวมของค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดไฟฟ้าดับในแต่ละชั่วโมงตลอด 1 ปี โดยจะคำนึงถึงความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก วิธีการตามแนวทาง LOLE ได้รับการยอมรับและนำมาใช้กันแพร่หลายตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เช่น

 • ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดเกณฑ์ LOLE ไม่เกิน 0.1 วันต่อปี หรือ 2.4 ชั่วโมงต่อปี (1 วันในรอบ 10 ปี) และ/หรือ กำหนดเกณฑ์ Reserve Margin ไม่ต่ำกว่า 11% - 20%
 • ประเทศเกาหลีใต้ กำหนดเกณฑ์ LOLE ไม่เกิน 0.3 วันต่อปีและ กำหนดเกณฑ์ Reserve Margin ไม่ต่ำกว่า 15% (เป้าหมาย 22%)
 • ประเทศมาเลเซีย กำหนดเกณฑ์ LOLE ไม่เกิน 1 วันต่อปีและ/หรือ กำหนดเกณฑ์ Reserve Margin ไม่ต่ำกว่า 20%
 • ประเทศสิงคโปร์ กำหนดเกณฑ์ LOLE ไม่เกิน 3 วันต่อปี และ/หรือ กำหนดเกณฑ์ Reserve Margin ไม่ต่ำกว่า 30%

 

อย่างไรก็ตาม การกำหนดเกณฑ์ความมั่นคงในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยอดีตประเทศไทยเคยมีการกำหนดเกณฑ์ LOLE ไว้ในการจัดทำแผน PDP 3 ฉบับ ได้แก่ แผน PDP2001 แผน PDP2004 และแผน PDP2007 โดยได้กำหนด LOLE ไว้ที่ไม่เกิน 1 วันต่อปี และใช้ร่วมกับเกณฑ์ Reserve Margin ที่ไม่ต่ำกว่า 15%

 

สำหรับข้อดี ของ LOLE ที่ประเทศไทยจะนำมาใช้นั้น มีการพิจารณาความมั่นคงของระบบที่ครอบคลุมตลอดทุกช่วงเวลา คำนึงถึงสมรรถนะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และลักษณะของความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) โดยจะสะท้อนถึงคุณลักษณะของระบบตลอดทุกช่วงเวลา ซึ่งจากสถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จึงมีการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ LOLE ที่เหมาะสม ทั้งในภาพรวมทั้งประเทศและแยกตามรายพื้นที่ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่จะมีความต้องการระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

 

อย่างไรก็ดี การพิจารณาทบทวนเกณฑ์ LOLE ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการวางแผน PDP ฉบับใหม่    จะช่วยให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีความมั่นคง มีความสอดคล้องกับการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมถึงรองรับการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้ประเทศได้อย่างยั่งยืน เชื่อว่า เกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ หรือ “LOLE” นี้ จะสามารถสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทยได้อย่างแน่นอน

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • GC เข้าร่วม การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของไทย
  11 ส.ค. 2565 16.26 น.
 • BBGIนำ NutraSweet M ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล รุกตลาด B2B
  11 ส.ค. 2565 16.18 น.
 • กลุ่ม PTG เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน และผู้ประกอบการ
  11 ส.ค. 2565 16.09 น.
 • บี.กริม เพาเวอร์ เผยผลงานไตรมาส 2 รายได้เติบโต 27.9% เข้าบริหารจัดการต้นทุน ลุยขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรม
  11 ส.ค. 2565 15.42 น.
 • “บีซีพีจี” ประกาศผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรสุทธิ 1,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 55 จากปีก่อน
  11 ส.ค. 2565 15.15 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.