GGC เปิดตัวโครงการ “Green Health Model” สร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก และเยาวชน

08 ตุลาคม 2563 09.27 น.
อ่าน 1,457 ครั้ง
 
      GGC เปิดตัวโครงการ “Green Health Model” สร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กและเยาวชน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) หรือ GGC ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีที่ดีแก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียนเปิดตัวโครงการ “Green Health Model” นำร่องดำเนินโครงการฯ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี เป้าหมายส่งเสริมเด็กและเยาวชน “สุขภาพดี เริ่มต้นด้วยการล้างมือ” สร้างนิสัยล้างมือ อย่างถูกวิธี
ห่ำงไกลโรคติดต่อ พร้อมส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขอนามัย
 
      โครงการ “Green Health Model” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ GGC ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้าน สุขอนามัยของเด็กและเยาวชนที่เกิดโรคติดต่อ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการล้างมือให้สะอาดอย่าง ถูกวิธี และไม่คำนึงถึงความสำคัญของการมีมือที่สะอาดอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัย ที่ดีในระยะสั้น และระยะยาว GGC จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีมากกว่า 90 % ต่อปี ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และแพร่เชื้อโรคต่างๆ ไม่ป่วยจากโรคติดต่อเพราะมือไม่สะอาด นำร่องปี 2563 ดำเนินโครงการดังกล่าว แก่ 7 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอมาบตำพุด จังหวัดระยอง และ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 
 
      นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “GGC มุ่งให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้ที่ เป็นประโยชน์กับชุมชน และสังคม ตลอดจนมุ่งพัฒนำศักยภาพเยาวชนไทยทั้งโอกาสทำงการศึกษา และ สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนำที่ยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสุขอนามัย โครงการ Green Health Model เป็นหนึ่งใน โครงการด้านสุขอนามัย ที่นอกจากจะเป็นการให้ความรู้กับเด็ก และเยาวชนให้ตระหนัก และเห็นความสำคัญ ของการล้างมือให้สะอาด ถูกต้อง ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้ว ยังเป็นโครงการฯ ที่บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯมาช่วยเหลือสังคม นั้นก็คือ การนำกลีเซอรีนมาเป็นส่วนผสมในสบู่เหลวล้างมือ มอบให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรวมทั้งบุคลากร ในโรงเรียนได้ทำความสะอาดมือ ปัจจุบันเราทราบดีว่ามีหลายโรคติดต่อที่เกิด จากการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น โควิด 19 หรือ โรคอันตรายที่เกิดจากการละเลยดูแลล้างมือทำความสะอาด เช่น โรคบิด โรคอุจจำระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคตาแดง กลากเกลื้อน โรคหวัด เป็นต้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและโรงเรียน GGC ตั้งใจที่จะขยายโครงการฯอย่างต่อเนื่อง หวังที่จะเห็น เด็กและเยาวชนไทย เรียนดีมีสุขภาพแข็งแรงครับ ”
 
      สำหรับกิจกรรมโครงการ Green Health Model ในปีนี้ ประกอบไปด้วย การให้ความรู้ และสอนการล้างมืออย่างถูกวิธี ให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้สบู่เหลว และเจลแอลกอฮอล์ในสถานการณ์ต่างๆ การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน น้องๆ ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ร่วมเฟ้นหาตัวแทนนักเรียน แต่งตั้งให้เป็น Green Health Model ประจำโรงเรียน คัดเลือกน้องๆ 14 คน จาก 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนบ้านพยูน โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดประชุมมิตร โรงเรียนวัดมาบชลูด โรงเรียนวัดชากลูกหญ้ำ จังหวัดระยอง และโรงเรียนบ้านเขำซก จังหวัดชลบุรี เพื่อแบบอย่างด้านการดูแล สุขอนามัยและทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์และดูแลเพื่อนๆ นักเรียนให้มีสุขอนามัยที่ดีต่อไป
 
      ด้าน ด.ช. นพเก้า ไทรใหญ่ มือตอบคำถามแห่งโรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง กล่าวว่า “ตนรู้สึกดีใจที่ได้คัดเลือกให้เป็น Green Health Model ประจำโรงเรียนวัดตากวนครับ ผมขอขอบคุณพี่ๆ ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการล้างมืออย่างถูกวิธี การเลือกใช้สบู่เหลวและเจลแอลกฮอล์ครับ ความรู้ที่ได้ไปใน วันนี้ผมในฐานะ Green Health Model จะนำความรู้ไปมอบให้กับเพื่อนๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆ คนในโรงเรียนตลอดไปครับ” มากันที่อีกหนึ่งสาวน้อยจากโรงเรียนบ้านพยูน ด.ญ. ไอยดา เล็กทองแดง เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ ตื่นเต้นว่า “หนูภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Green Health Model ของโรงเรียนบ้านพยูนค่ะ เมื่อก่อนเราอาจจะละเลยในการล้างมือ แต่มาวันนี้การล้างมืออย่างถูกวิธีสำคัญมาก และช่วยป้องกันเรำจากเชื้อไวรัสต่างๆ ได้อีกด้วยค่ะ”
 
      สุดท้ายนี้ GGC เชื่อมั่นว่ากิจกรรม “Green Health Model” ที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ น้องๆ หันมาใส่ใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการล้างมืออย่างถูกวิธี ให้ความสำคัญกับการป้องกันและดูแล ตัวเองมากขึ้นจากการแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่นำมามอบให้ในวันนี้ จะช่วยให้น้องๆ สามารถนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน และส่งต่อองค์ความรู้สู่เพื่อนๆ ในโรงเรียนคนในครอบครัวและสังคมต่อไป ซึ่งในอนาคต GGC มีแผนที่จะนำองค์ความรู้ในการล้างมือและเฟ้นหานักเรียน ต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ
 
 
      GGC ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วม กด Like และ แสดงความคิดเห็น ผ่ำนเพจ Facebook : CSR & PR Global Green Chemicals ว่า “อยากจะมอบสบู่เหลวของ GGC ให้กับโรงเรียน ไหนในประเทศไทย เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ และดูแลสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน” โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในเดือนตุลาคมนี้
 

กิจกรรม อื่นๆ