จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบางจากฯ และภาคประชาสังคม ปล่อยขบวนรถโครงการ “สับปะรดปันสุข” แก้ปัญหาสับปะรดภูแลล้นตลาด

26 สิงหาคม 2564 14.01 น.
อ่าน 1,309 ครั้ง
 
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบางจากฯ และภาคประชาสังคม
ปล่อยขบวนรถโครงการ “สับปะรดปันสุข” แก้ปัญหาสับปะรดภูแลล้นตลาด
 
 
 
 
เชียงราย : 26 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าว ความร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล ภายใต้โครงการ “สับปะรดปันสุข” และเปิดขบวนรถขนส่งสับปะรดเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามและเรือนจำในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ภาคกลางและภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากการประสานงานของพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์โรคโควิด-19 ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล ซึ่งเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ช่วยเหลือเนื่องจากไม่สามารถส่งผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้ ส่งผลให้เกิดภาวะสับปะรดล้นตลาด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวถึง โครงการ “สับปะรดปันสุข” ที่บริษัท บางจากฯ ช่วยรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่กำลังประสบปัญหาด้านตลาดรองรับผลผลิตจากสถานการณ์โควิด-19 ไปส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสนาม และยังเผื่อแผ่ไปยังเรือนจำ เป็นมิติแห่งการมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวม เป็นตัวอย่างทีดีที่องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมควรนำมาเป็นตัวอย่างในการทำ CSR หรือการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไม่ได้มองปัญหาหรือการช่วยเหลือแต่เพียงด้านเดียว
 
 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทฯ มีแนวทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยด้วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาใช้เป็นสินค้าส่งเสริมการขายผ่านทางสถานีบริการน้ำมันบางจากฯ อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในการทำธุรกิจขององค์กรมากว่า 20 ปี รวมถึงร่วมหาช่องทางจำหน่ายและระบายสินค้าตามความเหมาะสม โดยโครงการ “สับปะรดปันสุข – ป้องกันโรค ชวนบริโภควิตามิน” จะรับซื้อสับปะรดภูแลจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งแบบสดและแบบแปรรูปจำนวน 43 ตัน จัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม รวมถึงเรือนจำในกรุงเทพ ปริมณฑล ภาคกลาง และ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมกว่า 120 แห่ง
ทั้งนี้ สับปะรดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินจำนวนมาก เช่น วิตามินซี วิตามินบี โพแทสเซียมฟอสฟอรัส เป็นต้น และมีสรรพคุณป้องกันโรคต่างๆ และบรรเทาอาการหวัด
 
 
 
นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวถึงผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดปัญหาการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร ทั้งสับปะรด ลิ้นจี่ สำใย กระท้อน ส้มโอขาวใหญ่ และเงาะ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีโครงการเชื่อมโยงการจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านการตลาดไปยังเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแลในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองเชียงราย ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถส่งผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้ จึงได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดหาเชื่อมโยงตลาด ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บางจากฯ ในโครงการ “สับปะรดปันสุข” ช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยวันนี้หลังการแถลงข่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ทำพิธีเปิดขบวนรถจัดส่งสับปะรดไปยังพื้นที่เป้าหมาย

ดร.วิรุณ คำภิโล ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เน้นย้ำถึงการสานพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ควรต้องมองภาพรวมของปัญหา อย่างเช่น การเกิดโครงการ “สับปะรดปันสุข” ที่บริษัท บางจากฯ ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ จากการที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย มองเห็นปัญหาความทุกช์ยากของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่ต่างเสียสละในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขอความร่วมมือเสนอแนวคิดไปยังบริษัท บางจากฯ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กรในการทำธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนและการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ตอบรับแนวคิดข้อเสนอของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายในทันที จึงเสนอให้มีการแถลงข่าวในวันนี้เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเป็นตัวอย่างให้กับภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและหน่วยงานต่างๆ ในการทำ CSR หรือ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่แท้จริง
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19
  23 ก.ย. 2564 20.14 น.
 • FPT เดินหน้า COD ระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ
  23 ก.ย. 2564 19.56 น.
 • “กกพ.” ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ โรงไฟฟ้าชุมชนฯ ทั่วประเทศ 43 ราย
  23 ก.ย. 2564 13.58 น.
 • UN ยกย่อง GGC 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก คัดเลือกเป็นองค์กรระดับ LEAD 2 ปีซ้อน
  23 ก.ย. 2564 13.36 น.
 • กฟผ. พร้อมเดินหน้า หลัง กก.วล. ไฟเขียว โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน และโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
  22 ก.ย. 2564 16.23 น.

Most Viewed

 • อาลัย "อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ" ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
  23 ธ.ค. 2563 10.53 น.
 • กฟผ. มอบความสุขรับปีใหม่ไทย ผู้ใช้รถ EV ชาร์จไฟฟรีที่สถานี EleX by EGAT ตลอดเดือน เม.ย.64
  09 เม.ย. 2564 08.42 น.
 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • ประกาศแล้ว ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานกับ กฟผ.
  19 มี.ค. 2564 17.18 น.
 • กฟผ. ระดมพลมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
  05 ธ.ค. 2563 22.28 น.