เอ็กโก กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลด้าน CG ระดับประเทศ - ระดับอาเซียน

23 มกราคม 2566 09.09 น.
อ่าน 1,308 ครั้ง
 
เอ็กโก กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลด้าน CG ระดับประเทศและระดับอาเซียน
สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance - CG) ในรอบปี 2565 ได้แก่ คะแนนประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง จากโครงการ “สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) และรางวัล ASEAN CG Scorecard ประเภท ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ “ประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน” (ASEAN Corporate Governance Scorecard) สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง
 
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานครบวงจรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) มาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศและมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง”
 
สำหรับโครงการ “สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย” หรือ CGR จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการประเมินระดับ “ดีเลิศ” โดยได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมซึ่งอยู่ที่ 85 คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม SET50 ซึ่งอยู่ที่ 94 คะแนน รวมทั้งยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) คะแนนเต็ม 100 คะแนนด้วย
 
ในขณะที่การประเมินโครงการ “ASEAN CG Scorecard” ดำเนินการโดย ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ซึ่งเป็นการประเมินที่ทำต่อเนื่องแบบปีเว้นปี โดยผลการประเมินในปี 2565 เป็นการประเมินการดำเนินงานในรอบปี 2564 เพื่อเปิดเผยระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งพิจารณาจากแหล่งข้อมูลของบริษัทที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยเอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลประเภท ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป (คิดเป็น 75% ของคะแนนเต็ม 130 คะแนน) ซึ่งมีทั้งสิ้น 234 บริษัท และเอ็กโก กรุ๊ป เป็นหนึ่งใน 76 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รางวัลประเภทนี้
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2565 อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผล 9.25 บาทต่อหุ้น
  30 ม.ค. 2566 17.47 น.
 • ก.พลังงานแจงไฟฟ้าไทยมีคุณภาพ เน้นเชื้อเพลิงสะอาดสอดรับเทรนด์โลกมุ่งพลังงานสีเขียว
  30 ม.ค. 2566 16.19 น.
 • บางจากฯ โดดเด่น ESG ผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล 5 ปีซ้อน
  30 ม.ค. 2566 15.26 น.
 • "บ้านปู" เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ
  30 ม.ค. 2566 10.42 น.
 • ‘CV’ ประกาศข่าวดีรับปีเถาะ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านเทคนิค 2 โครงการ
  30 ม.ค. 2566 10.27 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.