บางจาก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการหารือของเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

16 ธันวาคม 2563 18.42 น.
อ่าน 1,958 ครั้ง
บางจากฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการหารือของเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ( The 1st Youth Symposium on SDGs) เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมออกแบบและสร้างอนาคตของตัวเองในมิติต่างๆ และขับเคลื่อนวาระสำคัญๆ ที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอนาคตของพวกเขา ณ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มบางจากฯ มุ่งมั่นในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) โดยให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานด้านการเงินและการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป คำนึงถึงการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก ไม่ใช่เพียงเพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว พร้อมที่จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ”
 
        

บางจากฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ Youth in Charge และได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด Youth in Charge Symposium ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ โดยได้ร่วมส่งเยาวชนคนดีบางจากจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายของบางจากฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 
           

ในช่วงเช้า เยาวชนอายุ 15-22 ปี ประมาณ 60 คน จากหลากหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนมีชัยพัฒนา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รวมไปถึงเครือข่ายเยาวชน homeschool ได้ร่วมระดมสมองกำหนดอนาคตของประเทศ ในกิจกรรม Youth Voices ในมิติด้านรายได้ สิ่งแวดล้อม สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีข้าราชการและนักวิเคราะห์นโยบายรุ่นใหม่จากสภาพัฒน์ฯ และโครงการ นปร. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนอย่างใกล้ชิดและสร้างสรรค์
และในช่วงบ่าย เยาวชนได้นำเสนอข้อสรุปจากการระดมสมองกับ “ผู้ใหญ่” นำโดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ปรมาจารย์ด้าน Youth Empowerment และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายชัยวัฒน์ CEO บางจากฯ โดยมีภาคเอกชนที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย อาทิ บางจากฯ เอสซีจี โตโยต้า มิตรผล เบทาโกร ฯลฯ ร่วมสังเกตการณ์
 
           

โดยนายชัยวัฒน์ ในฐานะผู้นำองค์กรเจ้าบ้านได้ร่วมออกความคิดเห็นสะท้อนการนำเสนอของเยาวชนว่ายินดีที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม สิ่งที่ได้ยินในวันนี้ มาจากความจริงใจของน้องๆ เยาวชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในประเทศไทย ขอบคุณ Youth in Charge ที่ให้บางจากฯ มีส่วนร่วมในการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นของน้องๆ อย่างสร้างสรรค์ และหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันหาทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างผู้คนต่างยุค ต่างสาขาอาชีพ ต่างวงการ นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ยังร่วมให้ข้อคิดแก่เยาวชนในการพัฒนาตนเอง การแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง และการค้นคว้าหาความรู้ในหลายๆ ด้านอีกด้วย
 
          

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหนึ่งในผู้จัดตั้งโครงการ Youth in Charge กล่าวว่า “โครงการ Youth in Charge / SDGs in Action” เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการดึงเอาพลังของภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมกับพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มเยาวชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายในสังคม โดย Youth In Charge เปรียบเสมือนเวทีในการแสดงออกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษา และไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา
 
         
ทั่วประเทศ ได้มาร่วมเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำงาน และขับเคลื่อนประเด็นหรือวาระสำคัญต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของพวกเขา เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น สุขภาวะ การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ ไปจนถึงประเด็นระดับประเทศ เช่น การพัฒนาเมือง การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ เป็นต้น
 

ทั้งนี้ พันธมิตรโครงการฯ ทั้งบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ต่างล้วนมีบทบาทในแพลตฟอร์ม Youth in Charge นี้ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ สิ่งที่จะริเริ่ม พัฒนาต่อยอด การร่วมพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน การถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง การร่วมสังเกตการณ์และปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเยาวชนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการรับฟังต่อสิ่งที่เยาวชนคิดและนำเสนอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มความมั่นใจ ก่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงประเด็นปัญหา สามารถค้นหาแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://m.facebook.com/YouthInChargeThailand/

กิจกรรม อื่นๆ